ZUS - wysokość składek w 2014r

- dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 styczeń - grudzień 2014
bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Konto 83..1 661,92 zł
z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Konto 83..1 716,99 zł
zdrowotne Konto 78..2 270,40 zł
fundusz pracy Konto 73..3 55,07 zł

Sumy składek 2014

987,39 zł  Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

- dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
na zasadach preferencyjnych

 styczeń - grudzień 2014
bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Konto 83..1 148,43 zł
z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Konto 83..1 160,78 zł
zdrowotne Konto 78..2 270,40 zł

Sumy składek 2014

418,83 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
431,18 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Osoby, które rozliczają się na zasadach preferencyjnych nie opłacają składek na Fundusz Pracy.

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
    (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników
    spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.


Koszt uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu - wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów.
O koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód.

Koszty uzyskania przychodów 2014 r

okres obowiązywania: od 1.01.2013 do 31.12.2014
zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie 1.335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie 1.668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2.002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2.502,56 zł rocznie

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
Podstawa prawna: art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych