O - Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)

Stosownie do postanowień art. 45c ustawy, naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek podatnika - przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej).

Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP (w poz. 301) oraz kwoty do przekazania na jej rzecz (w poz. 302). Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP, która jest uprawniona do otrzymania 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania składanego za 2011 rok (wykaz OPP prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl/bip/).