I - Odliczenia od podatku

W części I podatnicy dokonują odliczenia od podatku.

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Poz. 174 i 175 wypełniają podatnicy, którzy korzystają z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeniu od podatku podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w art. 27b ustawy, tj.:

 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):
  1. opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami tej ustawy,
  2. pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; kwotę pobranych przez płatnika i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne płatnik wykazuje w poz. 77 informacji PIT-11 oraz w poz. 38 PIT-40A i PIT-11A,
 2. składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

   

Nie podlegają odliczeniu od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • odliczone od podatku obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy,
 • odliczone od podatku tonażowego,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Odliczenie na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy (tzw. składki zagraniczne), stosuje się, pod warunkiem że:

 1. podstawą wymiaru tych składek nie jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 2. składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy,
 3. istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (dotyczy to zarówno składek krajowych
jak i zagranicznych).
Kwotę wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
Odliczenie wykazane w poz. 174 z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty z poz. 173. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, suma odliczeń wykazanych w poz. 174 i 175 nie może przekroczyć kwoty wykazanej w poz. 173.

W poz. 176 lub 177 podatnicy wykazują kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, wcześniej uwzględnioną w składkach odliczonych odpowiednio w poz. 174 lub 175.

ODLICZENIA OD PODATKU - WYKAZANE W CZĘŚCI C ZAŁĄCZNIKA PIT/O

Opis załącznika PIT/O znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika.
Odliczenie w poz. 178 nie może przekroczyć kwoty z poz. 173 pomniejszonej o kwotę z poz. 174.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, suma odliczeń wykazanych w poz. 178 i 179 nie może przekroczyć kwoty z poz. 173 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 174 i 175.

ODLICZENIA OD PODATKU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH - WYKAZANE W CZĘŚCI C.2 ZAŁĄCZNIKA PIT/D

Opis załącznika PIT/D znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika. Dokonywane w roku podatkowym w poz. 181 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty z poz. 173, pomniejszonej o sumę kwot poz. 174 i 178.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków dokonywane w roku podatkowym w poz. 181 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty z poz. 173, pomniejszonej o sumę kwot z poz. 174, 175, 178 i 179.