BEZPŁATNY PROGRAM DO WYSTAWIANIA FAKTUR

To całkowicie darmowy program, pozwalający na wystawianie internetowo faktur VAT. Używając programu Invoicer Mobile umożliwia się fakturowanie, rozliczanie VAT i podatku on-line. Dzięki przeglądarce można pracować na dowolnym komputerze: Windows, Linux, Apple, iOS, Android.


BEZPŁATNY PROGRAM DO WYSTAWIANIA FAKTUR

Wsparcie IT dla nowo powstających firm.

Pomoc w tworzeniu sieći
 • konfiguracja serwerów,
 • instalowanie i dobór optymalnego oprogramowania.
 • Tworzenie firmowych witryn internetowch w tym opracowanie szaty graficznej.
Wsparcie IT dla nowo powstających firm.

E - Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne

DOCHÓD ZWOLNIONY OD PODATKU – NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 63a USTAWY
Poz. 133 i 134 wypełniają podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności po dniu 31 grudnia 2000 r., przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla
obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

STRATY Z LAT UBIEGŁYCH
Poz. 135 i 136 wypełniają podatnicy, którzy w latach: 2006, 2007, 2008, 2009 lub 2010 wykazali
straty i w 2011 r. mają prawo do odliczania straty z lat ubiegłych. Podatnicy mają prawo do odliczenia tej straty od dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego odliczenia w którymkolwiek z tych lat, w tym również w 2011 r., nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Uwaga:
Odliczenie straty przysługuje tylko od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.
Jeżeli w latach 2006-2010 podatnicy utracili prawo do ulg inwestycyjnych lub prawo do zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w związku z tym zmniejszali stratę poniesioną ze źródła przychodów, z którym związane były ulgi lub zwolnienia, to wówczas w 2011 roku odliczają stratę zmniejszoną o kwoty utraconych w tych latach ulg lub zwolnień.
Odliczeniu nie podlegają straty z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz straty ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Poz. 137 i 138 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Odliczeniu podlegają składki określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.):

 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu; kwotę potrąconych składek płatnik wykazuje w poz. 75 informacji PIT-11.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.
Nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne:

 • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy,
 • odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • zapłacone i odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
Kwota odliczanych w poz. 137 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 84 i 129, pomniejszonej o kwoty z poz. 133 i 135. Odpowiednio kwota odliczanych w poz. 138 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 127 i 130, pomniejszonej o kwoty z poz. 134 i 136.

W poz. 139 i 140 podatnicy wykazują kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, wcześniej uwzględnioną w składkach odliczonych odpowiednio w poz. 137 i 138.